Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja vallitsevalla poikkeustilalla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Yrityksille on nopealla aikataululla kehitetty rahoitusinstrumentteja koronapandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden korjaamiseen. Rahoitus keskittyy uuden liiketoiminnan suunnitteluun ja yksinyrittäjillä toimintamenojen kattamiseen.

Nyrkkisääntönä on, että

 • yksinyrittäjän tuki haetaan kunnilta (valmistelu kesken)
 • 1-5 henkilöä työllistävät yritykset hakevat kehittämisrahoitusta ELY-keskukselta
 • ja yli 6 henkilöä työllistävät Business Finlandilta
 • ELY:n kehittämispalveluiden kautta on saatavissa asiantuntija-apua
 • yrittäjän työttömyysturva haetaan Kelalta, mutta sitä ennen ilmoittaudutaan TE-toimistoon työnhakijaksi
 • maksujärjestelyistä kannattaa neuvotella oman pankin kanssa ja vakuuksia myöntää tarvittaessa Finnvera.
 • hyödynnä asiantuntevat neuvontapalvelut

Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta. Tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Yksinyrittäjän tuki (kunta)

Yksinyrittäjälle on valmisteilla 2000 euron suuruinen toimintatuki, joka myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian. Tuki on harkinnanvarainen ja de minimiksen alaista.

Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Kriteerit

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät.

Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Yrityksellä ei saa olla verovelkoja.

Lisätietoja: TEM

Hakeminen

 • Tiedotamme heti, kun haku avautuu.
 • Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

1-5 henkilöä työllistäville yrityksille

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä (ELY-keskus)

Avustus voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille, myös yksityisille elinkeinoharjoittajille, jotka työllistävät yhden tai enemmän työsuhteisesti. (Avustusta ei myönnetä maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.)

Kriteerit: Avustus on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan. Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset myös jatkossa.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustuksen määrä voi olla enintään 10 000 euroa. Avustus on 80 % laskennallisista kustannuksista ja ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttävät kustannukset: Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset (2000€/henkilö) sekä välilliset kustannukset.

2. Kehittämistoimenpiteet

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuteen. Avustus on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista ja ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttävät kustannukset: yrittäjän ja yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ja välilliset kustannukset, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ml. henkilöstön koulutus (enint. 60 000) sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.

Lisätietoja: ELY-keskus poikkeusrahoitus

Hakeminen

 • Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta.
 • Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla, johon yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.
 • Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.
 • Valitse oikea tukimuoto! Kohdan ”yritysrahoitus” alta: yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.
 • Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan jokin seuraavista yrityksen valtuuksista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja / toimitusjohtajan sijainen tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.
 • Tutustu Hakuohjeeseen
 • Sähköpostituki: poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800 (arkisin klo 9-15)

Yli 6 henkilöä työllistäville yrityksille

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa (Business Finland)

Tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille (oma tai konsernin liikevaihto enint. 300 M€), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta se ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Rahoitus on de minimiksen alaista.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Tuki enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 %.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Tuki enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 %.

Matkailu- ja luovien alojen yritykset voivat tällä rahoituksella suunnitella ja kehittää uusia majoitus- ja matkailupalveluja, uusia palveluja (esim. peli, av, musiikki), tapahtumapalveluja sekä kulttuuripalveluja jne.

Rahoitusta ei voi käyttää seuraaviin toimenpiteisiin: verkkokaupan tekniseen pystyttämiseen, markkinointikuluihin, operatiivisiin palkkakuluihin tai menetettyyn kassavirtaan, olemassa olevan toiminnan toimeenpanoon tai tappioiden kattamiseen.

Hyväksyttävät kustannukset: yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista. Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Lisätietoja: Business Finland häiriötilannerahoitus

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita.
 • Esiselvitys: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).
 • Kehittämisrahoitus: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.
 • Sähköpostituki: poikkeusrahoitus(at)businessfinland.fi
 • Puhelintuki: 029 469 5800 (arkisin klo 9-15).

Yritysten kehittämispalvelut pk-yrityksille

Yritysten kehittämispalvelut (ELY-keskus) auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen ja tukitasoa on nostettu. Talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa apua matalalla kynnyksellä.

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan n. 300 liikkeenjohdon konsultin joukosta. ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Voit tutustua asiantuntijoiden osaamiseen täällä: Asiantuntijahaku.

Analyysi-palvelu: saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointi-palvelu: Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Palvelu ei poikkeustilanteen aikanakaan sovellu: yrityksen perustamiseen, markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun, verkkokaupan rakentamiseen tai hakemusten laatimiseen.

Kriteerit:

 • Yrityksen tulee olla pk-yritys, yritysmuodolla tai toimialalla ei ole väliä.
 • Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä.
 • Palvelua ei voida myöntää, jos yritys on jo käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää, yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Lisätietoja: ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut -sivusto
Yritystenkehittamispalvelut koronakriisissä -esite

Hakeminen

 • Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa > yritysten kehittämispalvelut
 • Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, ELY-keskus tarkastaa yrityksen tiedot julkisista rekistereistä.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös.
 • Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa. Konsultointi-päätökset tehdään noin viikossa.
 • Voit ottaa yhteyttä ELY-keskukseen (kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi) jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan tai kehittämistarpeen läpikäymiseen.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Kriteerit: Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Lisätiedot: TEM

Hakeminen (yrittäjän työttömyysturvaa koskeva laki vielä valmistelussa)

 • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston asiontipalvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 • Tämän jälkeen TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 • Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.
 • Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Emme voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa, uhkapeli- ja aikuisviihdealaa emmekä yhteisöjä tai yrityksiä, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ja jotka eivät tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Petri Täyrönen, puh. 050 084 6709

Häiriötilannerahoitusneuvontaa antavat ja hakemusten täytössä auttavat:
Outi Pettersson, puh. 040 133 6822
Kaisa Malkamäki, puh. 050 592 8866

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä

© Business Kangasala 2022