Resurssitehokkuus

Resurssitehokkaat toimintatavat voivat tuoda yritykselle merkittäviä suoria säästöjä sekä tuottaa myös uutta liiketoimintaa.

  • Kustannussäästöt: Tehokkaampi resurssien käyttö voi vähentää kustannuksia. Esimerkiksi energiatehokkaat prosessit ja materiaalien kierrätys voivat säästää rahaa.
  • Kilpailukyky: Resurssitehokkuuden parantaminen ja tehokkaampi tuotanto voi mahdollistaa kilpailukykyisemmät hinnat tai paremman laadun, mikä houkuttelee asiakkaita.
  • Ympäristövaikutukset: Resurssitehokkuuden parantaminen voi vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä tai vesistöjen kuormitusta. Tämä on tärkeää sekä ympäristön että yrityksen maineen kannalta.
  • Sidosryhmäodotukset: Yhä useammat sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja lainsäätäjät, odottavat yrityksiltä kestävämpää toimintaa, johon voidaan vaikuttaa suoraan resurssitehokkuutta kehittämällä.
  • Innovaatiot ja kasvumahdollisuudet: Kehittämällä uusia teknologioita tai prosesseja, jotka säästävät resursseja, yritys voi synnyttää kilpailuetua markkinoilla.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sidosryhmien tavoitteet sekä odotukset. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.

nelikenttä kuva vastuullisuuden kautta luotavan kilpailuedun mahdollisuuksista
Lähde: Hockerts 2015, mukaillen

Miten kääntää vastuullisuus tulokseksi?

Eniten vaikuttavuutta aikaansaavilla yrityksillä vastuullisuus on strategian ytimessä, tärkeä osa brändiä ja asia, jota edistetään yhdessä sidosryhmien kanssa. Nämä yritykset myös pyrkivät tekemään tuottamansa ratkaisut, palvelut ja tuotteet lähtökohdiltaan vastuullisiksi ja lakisääteiset vaatimukset ylittäviksi, muuttaen markkinaa ja luoden uusia kilpailuedun lähteitä.

Merkittävimmät työkalut yleisen vastuullisuusvaikuttavuuden kasvattamiselle ovat:

  1. Vastuullisuuden juurruttaminen yrityksessä arvomaailma-asiaksi, strategian ytimeen ja liiketoiminnan lähtökohdaksi.
  2. Vastuullisuuden tuominen ylimmän johdon prioriteetiksi ja osaksi palkitsemisjärjestelmää.
  3. Vapaaehtoisten vastuullisuustoimien aktiivinen edistäminen yhdessä sidosryhmien kanssa.
  4. Läpinäkyvästi vastuulliselle toiminnalle perustuvan vastuullisen brändin rakentaminen.

(Teknologiateollisuus: Vastuullisuuden voima)

© Business Kangasala 2024 Creative Crue