Mitä on vastuullisuusviestintä?

Yritysten vastuullisuusviestintä tarkoittaa yrityksen pyrkimystä kommunikoida avoimesti ja selkeästi sen vastuullisuuteen liittyvistä toimista, tavoitteista ja saavutuksista. Vastuullisuusviestinnän tavoitteena on rakentaa yrityksen mainetta vastuullisena toimijana ja antaa sidosryhmille, kuten asiakkaille, työntekijöille, sijoittajille ja yhteiskunnalle yleisesti, tietoa siitä, miten yritys huomioi sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset näkökulmat liiketoiminnassaan.

Yritysten vastuullisuusviestinnässä tärkeää on huolellinen perehtyminen ja suunnittelu, jotta viestintä on luotettavaa ja tukee yrityksen arvoja. Vastuullisuusviestinnän ei tulisi olla erillinen viestinnän osa-alue, vaan sen tulisi olla integroituna osaksi yrityksen yleistä viestintästrategiaa.

Miksi vastuullisuusviestintä kannattaa?

Vastuullisuusviestintä auttaa rakentamaan yrityksen positiivista mainetta. Myös yhä kasvavassa määrin asiakkaat suosivat yrityksiä, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti. Vastuullisuus voi toimia kilpailuetuna markkinoilla. Sijoittajat arvioivat yhtä enemmän yritysten vastuullisuutta ja hyvä vastuullisuusviestintä auttaa myös yrityksiä hallitsemaan mahdollisia maineeseen ja liiketoimintaan kohdistuvia riskejä.

Miten välttää viherpesua?

Viherpesu on termi, joka viittaa tilanteisiin, joissa yritykset pyrkivät esittämään toimintansa ympäristöystävällisenä tai vastuullisena, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Viherpesun välttäminen on tärkeää, jotta vastuullisuusviestintä olisi rehellistä ja uskottavaa.

 • Vältä liioittelua tai harhaanjohtavaa tietoa
 • Ole avoin ja rehellinen yritysten vastuullisuustoimista
 • Esitä konkreettisia esimerkkejä, kuten sertifikaatteja, mittareita tai raportteja
 • Ole valmis tunnustamaan heikkoudet ja osoita sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen
 • Vältä liian yleistasoisia lausuntoja ja epäjohdonmukaisia väittämiä, jotka ovat vaikeasti todennettavissa
 • Luo organisaatioon kulttuuri, joka kannustaa jatkuvaa vastuullisuuden parantamista ja osallista henkilökuntaa sekä muita sidosryhmiä mukaan prosessiin

Vastuullisuusviestintä kuluttajille B2C

Avoimella ja rehellisellä viestinnällä voi tehokkaasti kertoa yrityksen sitoutumisesta vastuulliseen liiketoimintaan. Vastuullisuusviestintä on kokonaisuus, ja osa koko yrityksen viestintää. Tärkeintä on se, että yritys ei syyllisty virheellisiin väittämiin vaan perustaa viestinnän todellisille toimille.

 • Määrittele yrityksesi vastuullisuuden tavoitteet ja korosta viestinnässä keskeisiä arvoja
 • Vältä viherpesua ja kerro  saavutuksista rehellisesti
 • Huomioi ekologiset materiaalivalinnat markkinointimateriaaleissa
 • Ole aktiivinen some-kanavissa ja panosta yhteisön osallistumiseen
 • Korosta saavutettuja sertifikaatteja ja tunnustuksia
 • Tarjoa henkilökunnalle koulutusta vastuullisuusasioista
 • Päivitä viestintää säännöllisesti ja kerro uusista tavoitteista ja saavutuksista
 • Ole mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, ajankohtaisissa vastuullisteemoissa ja osallistu keskusteluihin
 • Kerro yhteistyöstä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa ja esittele yhteistyöhankkeita

Vastuullisuusviestintä yritysasiakkaille B2B

Yrityksillä, jotka eivät myy tuotteitaan suoraan kuluttajille, on myös merkittävä rooli vastuullisuusviestinnässä. Vaikka yritysten tuotteet eivät päädy suoraan  kuluttajille, on viestinnällä silti vaikutusta laajempiin sidosryhmiin ja yhteiskuntaan.

 • Suuntaa viestintäsi yritysasiakkaille ja korosta kestävyyttä, tehokkuutta ja yhteistyötä toimitusketjuissa
 • Painota ympäristövastuullisuutta, energiatehokkuutta, päästöjen vähentämistä ja kiertotaloutta
 • Tuo näkyvästi esiin konkreettiset saavutukset ja mahdolliset standardit ja sertifikaatit
 • Kerro vastuullisuustoimista toimitusketjussa ja selitä, miten valvot käytöntjä toimittajien ja kumppaneiden kanssa
 • Korosta sitoutumista turvallisuuteen tehtailla ja työpaikoilla ja osoita miten edistät työntekijöiden hyvinvointia
 • Esittele innovaatioita, jotka tukevat kestävää kehitystä ja käytä konkreettisia esimerkkejä
 • Kerro, miten yrityksesi tukee paikallisia yhteisöjä ja yhteiskuntaa, esitä tarinoita yrityksen positiivisesta vaikutuksesta alueellasi
 • Tarjoa koulutusta työntekijöille vastuullisuudesta ja eettisistä käytännöistä
© Business Kangasala 2024 Creative Crue