Hevosvoimainen Kangasala -hanke laukkasi maaliin, mutta työ jatkuu edelleen

Business Kangasalan toteuttama Hevosvoimainen Kangasala -hanke oli Maaseuturahaston ja Leader-ryhmä Kantri ry:n rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke, joka starttasi 1.2.2021 ja päättyi lokakuun lopussa. Mitä alle vuoden mittaisesta hankkeesta jäi käteen ja miten kehittämistyötä jatkamme? Jutussa on nostettu esiin hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja niiden toteutuminen.

 

”Hevosvoimainen Kangasala -hankkeen tavoitteena on synnyttää Kangasalle hevosklusteri; tiivistää hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja
aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.”

Hankkeen alussa projektipäällikön johdolla kontaktoitiin noin 20 hevosalan yrittäjää ja kuultiin heidän toiveistaan ja kehittämistarpeistaan. Muutama hankeideakin kentältä löytyi – ja ideat ohjattiin muualle eteenpäin jatkojalostettaviksi tai neuvottaviksi. (Hevosvoimainen Kangasala -hankkeella on 100 prosentin julkinen rahoitus, joka estää suoraan yrityksille hyötyä tuovan toiminnan hankkeessa.)

Hevosklusteri koottiin kasaan. Tunnistimme toimijat: 24 talliyrittäjää, 11 muuta hevosalan yrittäjää, sidosryhmien edustajia yli 40. Ensimmäiseen klusterin kokoontumiseen, joka valitettavasti koronan takia oli virtuaalinen, osallistui 20 toimijaa. Myös samainen määrä osallistui työpajaideointiin, jossa etsittiin hevosvoimaisia askeleita Kangasalan tulevaisuuden kehittämiseen. Työn tuloksena syntyikin yrittäjien ja sidosryhmien yhteinen suunnannäyttäjä.

Ideoiden konkreettinen toteuttaminen vaatii toimijoiden yhteistyötä ja yhteisiä tahtotiloja. Tähän saimme paljon apua hankkeen kautta. Tästä on myös hyvä jatkaa eteenpäin.

 

”Hankkeen avulla vahvistetaan Kangasalan hevosmyönteistä ilmapiiriä ja kehitetään
hevosista tunnetun kaupungin imagoa.”

Hevosvoimainen Kangasala -hankkeessa on viestitty ja tiedotettu paljon. Hevoset ovat näkyneet entistä enemmän niin tiedotusvälineissä kuin somekanavissakin.  Hevosopas esittelee hevosharrastusmahdollisuuksia ja ohjaa huomioimaan hevoset liikenteessä, kokoaa yhteen paikkakunnan hevostarinoita sekä historiaa. Myös kaupungin sisällä on panostettu tiedottamiseen ja positiivisen hevosviestiä esille tuomiseen.

Paikan imagon rakentuminen on pitkäjänteinen prosessi, johon liittyy sekä aluesuunnittelua että -kehittämistä. Imago syntyy pitkälti ihmisten mielikuvissa. Mielikuvia voidaan vahvistaa paikan identiteetin avulla, joka rakennetaan paikan vahvuuksien varaan. Olemme tuoneet hankkeessa näitä vahvuuksia esille ja rakentaneet Kangasalan hevosidentiteettiä monella eri tasolla.

 

”Hankkeen tavoitteena on saada lisää matkailijoita kaupunkiin, lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, hevosten oikeaoppisesta kohtaamisesta sekä tuoda hevoset osaksi kaupunkikuvaa.”

Hevosvoimainen Kangasala -hanke järjesti tapahtumia, jotka toivat hevosia lähemmäs kaupunkilaisia ja osaksi kaupunkikuvaa. Kampanja hevosten oikeaoppisesta kohtaamisesta liikenteessä sai hyvin positiivisen vastaanoton ja julkaisuja jaettiin sosiaalisen median kanavissa paljon. Hevosoppaan avulla on lisätty tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista sekä madallettu kynnystä lähestyä talleja ja hevosalan toimijoita.

Tapahtumissa ei ole voitu näkyä sillä vahvuudella kuin oli tarkoitus, sillä koronapandemia on perunut ja siirtänyt tapahtumia, kuten esimerkiksi Hevoset-messut syksystä 2021 kevääseen 2022. Messuille on Kangasala kyllä osallistumassa, mutta hankkeen toimenpide se ei enää ole.

Hankkeessa tehtiin myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, jossa tarkasteltiin hevosmatkailun edellytyksiä ja kehittämistarpeita Kangasalla. Tämä työ antaa meille erittäin hyviä eväitä jatkokehittämiseen.

 

”Hankkeen avulla valmistaudutaan matkailun 2022 hevosvoimien teemavuoteen mm. toimijoiden yhteen kokoamisella, verkostoimisella ja tapahtumien organisoimisella.”

Hevosvoimien teemavuotta tuotiin hankkeessa aktiivisesti esille. Hankkeen loppuseminaarissa Visit Kangasala -esitteli teemavuotta hevosalan yrittäjille ja sidosryhmille. Hankkeen päättymisen jälkeen käynnistyikin Visit Kangasalan koordinoimana tapahtumahaku hevosiin liittyville tapahtumille.

Hevosalan toimijoilta on saatu hyvää palautetta yhteistyön organisoimisesta ja heidän ottamisestaan osaksi suunnittelua. Koronatilanteen ollessa syksyllä parempi, saimme onneksi tärkeän verkostoitumistilaisuuden järjestettyä livenä hankkeen loppuseminaarin muodossa.

 

”Hankkeen avulla lisätään eri sidosryhmien tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on kehittää hevosalaa ja sen imagoa sekä harrastuksena että elinkeinona. ”

Hankkeessa on tehty systemaattista työtä hevosalan esiintuomiseksi eri foorumeilla. Hanketta on esitelty mm. kaupungin johtoryhmälle ja haastettu kaikki mukaan kehittämään hevosvoimaisen teemavuoden tapahtumia. Hanketta ja hevosalan merkittävyyttä on esitelty koko kaupunkikonsernin henkilöstölle sekä Teams-tapaamisessa että henkilöstölehdessä.

Business Kangasala Oy:n hallitus on seurannut koko ajan hankkeen edistymistä ja osoittanut vahvan tukensa hevosalan ja hevostunnettuuden kehittämiselle. Olemme vaikuttaneet päivitettäviin strategia- ja ohjelma-asiakirjoihin ja tuoneet hevosalan monipuolisia mahdollisuuksia esille.

Kaavoituksen ja maankäytön osalta olemme tehneet yhteistyötä kaupungin teknisen keskuksen kanssa ja selvittäneet sekä edistäneet mm. ratsastusreitteihin liittyviä asioita.

 

Hevosvoimainen Kangasala -hankkeella päästiin työssä hyvään alkuun, ja siksi halusimme jatkaa työtä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Lotta Heinonen jatkaa osa-aikaisena asiantuntijana ensi vuoden puolelle saakka. Hevosvoimien vuosi 2022 tuo kaupunkiimme hienoja hevostapahtumia, hevostoimijat kokoontuvat heti helmikuun alussa ja Hevoset-messuille osallistutaan yhteisosastolla yrittäjien kanssa. Tästä on hyvä jatkaa hevosvoimaista matkaa.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue