Kangasalan yrityksillä on työntekijöistä pulaa, mikä vaikuttaa myös yritysten kasvuaikeisiin

Kangasalla toimiville yritykselle tehdyn kyselyn mukaan yli 5 henkilöä työllistävistä yrityksistä 41 prosentilla on akuutti rekrytointitarve. Myös pienemmistä yrityksistä 33 prosentilla on akuutti tarve löytää työntekijöitä.

Business Kangasala Oy teetti Kangasalan yrityksille kyselyn työvoimatarpeesta ja rekrytoinneista. Yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille kysely tehtiin puhelinhaastattelututkimuksena toukokuussa, jonka suoritti SunUra Oy. Puhelimitse tehtyyn haastatteluun vastasi 84 yritystä, joka edustaa 65 % kohderyhmästä. Pienemmille yrityksille lähetettiin samat kysymykset lomakekyselynä, joka oli avoinna kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Lomakekyselyyn tuli vastauksia 40 kpl, ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui noin 10 %.

Suuremmista yrityksistä 34 prosenttia vastasi, että työntekijäpula vaikuttaa jo yrityksen kasvuun. 84 vastaajasta jopa 85 % kertoi tehneensä rekrytointeja viimeisen vuoden sisällä. Pienemmistä yrityksistä 38 prosenttia oli rekrytoinut vuoden sisällä ja 30 prosentilla pula tekijöistä oli vaikuttanut yrityksen kasvuun.

Eniten pulaa yrityksillä on suorittavan tason tekijöistä. Talonrakennusalan tehtäviin etsittiin eniten tekijöitä, lisäksi vastauksissa korostuivat pula ravintola-, hoiva-, maarakennus-, siivous- sekä metallialan osaajista. Yrityksiä pyydettiin arvioimaan osaajatarvetta myös tulevaisuudessa, ja samat ammattinimekkeet ja niihin liittyvä osaaminen nähtiin myös tulevaisuuden haasteina.

Yritysten edustajien vastauksista työntekijöiden löytämisen haasteeseen liittyen nousivat esiin termit ”ammattitaito”, ”pätevyys” ja ”osaaminen”. Nuorten työntekijöiden löytymistä tietyille aloille tulevaisuudessa pidettiin myös haasteena.

Kansainvälistä rekrytointia tehdään vähän ja työnantajamielikuvaan panostaminen lisääntynyt

Kansainvälistä rekrytointia on tehnyt suuremmista yrityksistä 14 % ja pienemmistä 10 %. Kokemukset vaihtelevat laidasta laitaan; osa on hyvin tyytyväisiä, mutta osa on päättänyt lopettaa ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnin kokonaan huonojen kokemusten takia. Suurimmaksi haasteeksi koettiin kielitaito.

Oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on suuremmista työnantajayrityksistä tehnyt jopa 61 %, kun pienempien yritysten joukosta vain 30 %. Sekä suuremmat että pienemmät yritykset hyödynsivät rekrytoinnissa eniten omia verkostojaan.

Kiristynyt kilpailu työvoimasta on lisännyt yritysten työnantajamielikuvan kehittämistä. Hyvä työnantajamielikuva on kullanarvoinen etu, jolla on iso merkitys sekä yrityksen liiketoiminnan menestymisen että työntekijöiden viihtymisen ja löytämisen kannalta. Työnantajamielikuvaa voidaan kehittää pitkäjänteisellä viestinnällä, pitämällä huolta nykyisestä henkilöstöstä ja keskittymällä yrityksen erottautumis- ja houkuttelutekijöihin rekrytoinnissa.

Kangasalla suuremmista yrityksistä 46 % vastasi tehneensä toimenpiteitä työnantajamielikuvan kehittämiseksi ja pienemmistä 10 %. Yleisimmät tehdyt toimenpiteet liittyvät ulkoiseen ja sisäiseen viestintään sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen esimerkiksi työtiloja ja välineitä kohentamalla.

Yrityksille tulossa seminaari ja rekrytointia tukeva kampanja

Business Kangasala järjestää yhdessä TE Yrityspalvelut Pirkanmaan kanssa torstaina 6.10.2022 Kangasala-talossa seminaarin yrityksille, jossa pureudutaan rekrytointiosaamiseen ja työnantajabrändiin. Keynote-puhujana seminaarissa on Visa Myllyntaus, joka on juuri julkaissut kirjan Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Hän on mm. työskennellyt kahdessa suomalaisessa pörssiyhtiössä rekrytointiosaajana ja työnantajabrändin kehittäjänä.

Yritysten työvoimatarpeeseen on suunnitteilla myöhemmin syksyllä yhteiskampanja yritysten kanssa. Sekä seminaarista että Kangasalan yritysten rekrytointikampanjasta on luvassa lisätietoa piakkoin.

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue