Kysely: Yksinyrittäjätuen hakeminen oli sujuvaa ja tuki merkityksellinen

Yksinyrittäjätuki oli 2000 euron suuruinen kertakorvaus päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle, jonka myynti on laskenut yli 30 prosenttia koronaviruspandemiasta johtuen.

Yksinyrittäjätukeen varattu määräraha tuli kunnille Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hakemuskäytännöt kukin kunta sopi paikallisesti. Pirkanmaalla lähdettiin tekemään heti alusta alkaen tiivistä yhteistyötä kaikkien maakunnan kuntien kesken. Tuloksena syntyi hyvin nopealla aikataululla sähköinen hakujärjestelmä ja kuntien sekä elinkeinoyhtiöiden yhteistyöverkosto.

Kangasalla hakemukset ja lisäselvitykset käsitteli elinkeinoyhtiö Business Kangasala Oy ja päätökset teki Kangasalan kaupunki. Tukea jaettiin Kangasalla yhteensä 642 000 euroa. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 321 kappaletta, hylättyjä ja ratkaisematta jääneitä hakemuksia oli 45.

Pandemian vaikutukset olivat yrittäjille suuria – toivosta ei luovuttu

Business Kangasala lähetti yksinyrittäjätukea saaneille kyselyn, johon vastasi 148 yrittäjää, siis miltei puolet tukea saaneista. Vastaajista 76 prosenttia oli toiminimiyrittäjiä ja 18 prosentilla oli osakeyhtiö. Vastaajista 54 prosenttia oli toiminut yrittäjänä yli 10 vuoden ajan ja vain 13 prosenttia alle kaksi vuotta.

Koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset yksinyrittäjille olivat suuria. Esimerkiksi 50 prosenttia vastaajista on hakenut yrittäjän väliaikaista työttömyysturvaa. Yrittäjän toimintatapoihin vaikutukset sen sijaan olivat vähäisempiä, vaikkakin hyvin merkittäviä. 53 prosenttia vastaajista arvioi, että pandemian vaikutukset omalle yritystoiminnalle olivat lopulta suurempia kuin epidemian alkaessa olisi osannut arvella.

 

Kuinka paljon koronaviruspandemialla on ollut taloudellisia vaikutuksia yritystoiminnallesi?

1 = ei lainkaan vaikutusta … 5 = erittäin suuria vaikutuksia

 

Kuinka paljon koronaviruspandemia on vaikuttanut yrityksesi prosesseihin tai toimintatapoihin?

1 = ei lainkaan vaikutusta … 5 = erittäin suuria vaikutuksia

 

Olivatko muutokset suurempia vai pienempiä kuin arvioit koronan alkaessa?

Yksinyrittäjien kommenteissa korostui pelko monelta eri kannalta. Asiakkaat pelkäävät liikkua, pelkäävät kuluttaa, pelkäävät liikkua ja useat pelkäävät myös lähikontaktia sekä kosketusta. Toisaalta hierojat vastasivat, että etätöiden aiheuttama puutteellinen työergonomia on lisännyt työn määrää ja he ovat saaneet uusia asiakkaita. Pandemiatilanteen kesto mietitytti yrittäjiä paljon.

Yrittäjiltä kysyttiin myös, että millaisia uusia toimintatapoja on kriisin aikana kehittynyt:

  • Verkkokauppa on korvannut useille puuttuvaa tulonmuodostusta.
  • Toimenkuvaa on laajennettu, keksitty ja kehitetty uutta.
  • Etätyöskentelyä on kehitetty ja otettu käyttöön virtuaalisia työkaluja.
  • Somemarkkinointiin on panostettu entistä enemmän.
  • Yrityksen kiinteiden kulujen minimointi ja taloudellisen puskurin kerryttäminen.
  • Uskoa tulevaisuuteen, stressinhallintaa ja tarpeeksi unta.

”Olen oppinut parantamaan stressinhallintaa ja reagoimaan nopeasti olosuhdemuutoksiin. Olen myös oppinut suhteellisuudentajua – mikä on yrittäjän vaikutusvallassa ja mikä ei. Uskon hyötyväni näistä asioista jatkossakin, tilanteessa kuin tilanteessa.”

Yksinyrittäjien kasvunäkymät koronakriisin jälkeen olivat toiveikkaita. 34 prosenttia vastaajista uskoi, että yrityksen liikevaihto kasvaa jonkin verran (29 %) tai merkittävästi (5 %) koronakriisin jälkeen. 31 prosenttia katsoi liikevaihdon pysyvän ennallaan. Vain viisi vastaajaa suunnitteli yritystoiminnan lopettamista.

 

Yksinyrittäjätuen hakuprosessi onnistui

Vastaajista 49 prosentille 2000 euron tuella oli suuri merkitys. Kohtalainen vaikutus oli 37 prosentille vastaajista. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että tuella ei ollut merkitystä.

 

Millaiseksi hakijat kokivat yksinyrittäjätuen hakuprosessin? Vastausten perusteella hakuprosessi oli helppo, ohjeet selkeät ja tarvittaessa sai neuvoja. Vastaajista huimat 95 prosenttia oli sitä mieltä, että tukisumma tuli tilille nopeasti ja 88 prosenttia oli sitä mieltä, että tiedottaminen tukimahdollisuuksista oli näkyvää.

 

Hakeminen oli helppoa ja yksinkertaista

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen olivat selkeät

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Sain tarvittaessa neuvoja tuen hakemiseen

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Sain tuen tililleni nopeasti

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Sähköinen hakualusta (www.tukialusta.fi) toimi hyvin

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Tiedottaminen tukimahdollisuuksista oli näkyvää

1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä

Koronatuet Kangasalla

Kaiken kaikkiaan Kangasalan yrityksille ohjautui 6,3 miljoonaa euroa koronatukea, joista suurimman osan kattoi Business Finlandin yli 6 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille suunnattu kehitysrahoitus.

 

Tuen myöntäjä Tukimuoto Tukisumma Tuensaajat
ELY-keskus koronarahoitus 1 789 592,00 115
Kunnat yksinyrittäjäavustus 642 000,00 321
Business Finland kehitysrahoitus häiriötilanteissa 3 340 420,00 82
Valtiokonttori kustannustuki 267 987,00 17
KEHA-keskus ”ravintolatuki” 64 774,35 17
KEHA-keskus ”ravintolatuen” joukkomaksatus 202 100,00 35
Yhteensä 6 306 873,35 587
© Business Kangasala 2024 Creative Crue