Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta

Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta hakujaksolla 3.10.–31.12.2022

Pirkanmaalla on haettavana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yritysten kehittämisavustusta (EAKR).

Tällä hakujaksolla rahoitusta on haettavana arviolta 1 256 000 euroa.

Hakujaksolla käytössä oleva euromäärä jakautuu avoinna oleviin erityistavoitteisiin seuraavasti:

  • Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen arviolta 434 000 euroa.
  • Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen arviolta 443 000 euroa.
  • Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen arviolta 379 000 euroa.

 

PIRKANMAAN EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT TOIMINTALINJAT JA ERITYISTAVOITTEET:

TOIMINTALINJA 1: Innovatiivinen Suomi

Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Toimintalinjalta 1 tukea on haettavissa seuraavalle erityistavoitteelle:

Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 

Tavoitteena on pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä toiminnan uudistuminen tukemalla niiden kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta.

Erityistavoitteesta 1.3 rahoitetaan pk-yritysten kehittämishankkeita, joilla parannetaan yritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja innovointivalmiuksia. Lisäksi tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä innovatiivisten liiketoimintakonseptien syntymistä huomioiden ilmastokestävyys.

 

TOIMINTALINJA 2: Hiilineutraali Suomi

Pk-yritysten hankkeiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Toimintalinjalta 2 tukea on haettavissa seuraaville erityistavoitteille:

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Erityistavoitteen keskeisenä tavoitteena on edistää pk-yritysten energiatehokkuutta sekä siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta kehittämällä mm. energiatehokkaita ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä, prototyyppejä, pilotointia, demonstrointia, skaalaamista ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi edistetään kansainvälistymispotentiaalia omaavien liiketoimintakonseptien kehittämistä.

Erityistavoitteesta 2.1 rahoitettavilla pk-yritysten hankkeilla kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista. Erityistavoitteesta rahoitetaan mm. puutoimialan ja puutuoteteollisuuden kehittämishankkeita: kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari. Energiaomavaraisuutta voidaan lisätä tukemalla hajautettuihin ratkaisuihin ja paikallisiin energialähteisiin pohjautuvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä.

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja pk-yritysten kilpailukykyä: edistää luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä, lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteiden syntymistä sekä vähentää päästöjä ja kuljetustarpeita. Tavoitteena on myös edistää pk-yritysten kansainvälistymispotentiaalia omaavien kiertotalousliiketoimintakonseptien kehittämistä ja kaupallistamista.

Erityistavoitteesta 2.3 rahoitetaan esimerkiksi kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyviä pk-yritysten kehittämishankkeita. Hankkeissa voidaan edistää teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä ja pilotointia aidossa teollisuusympäristössä, edistää jätteen määrän vähentämistä sekä kehittää lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistäviä ratkaisuja. Hankkeissa voidaan myös kehittää resurssitehokkuutta palvelevia digitaalisia alustoja ja työkaluja sekä edistää luontopohjaisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista. Hankkeissa voidaan edistää vesien kestävään hyödyntämiseen ja veden uudelleenkäyttöön liittyvää kehittämistoimintaa. Hankkeet voivat sisältää kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyviä demonstraatioympäristöjä.

 

Rahoituksen kohdistaminen Pirkanmaalla

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoituksen kohteena ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät hankkeet, joissa voidaan kehittää esimerkiksi pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistäviä tuotteita, materiaaleja sekä palveluita ja tuotantomenetelmiä. Hankkeiden tulee myös olla perusliiketoiminnasta merkittävästi poikkeavia. Avustuksia suunnattaessa huomioidaan lisäksi Pirkanmaan maakunnan älykkään erikoistumisen sisältökärjet.

Rahoituskohdistetaan alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin ja avustus kehittämishankkeisiin voi olla enintään 50 000 €/hanke. Kehittämisavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös pidempään toimineiden pk-yritysten kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisiltä markkinoilta tai ettei sillä ole vakiintunutta vientiä.

 

Lisätietoja: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/11591fcb-2f96-450d-a037-8c1e024dd61e/

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue