Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja vallitsevalla poikkeustilalla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Yrityksille on nopealla aikataululla kehitetty rahoitusinstrumentteja koronapandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden korjaamiseen. Esittelemme tällä sivulla keskeiset yritystuet ja muut rahoitusmahdollisuudet sekä neuvontapalvelut.

Ajankohtaista!

 • Koronatilanteesta eniten kärsineille yrityksille on nyt valmisteilla uusi kustannustuki. Hallitus on linjannut, että  Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. (14.5.2020)
 • Yksinyrittäjätukea voi hakea edelleen normaalisti yrityksen kotipaikan mukaisesta kunnasta. Tuen myöntämisen ehtoihin on tullut muutamia muutoksia ja täsmennyksiä. (26.5.2020)
 • Maa- ja metsätalousministeriön alaiset koronatuet ovat tulleet hakuun. Ne koskettavat maatilakytkentäisiä ja maataloustuotteita jalostavia mikroyrityksiä sekä kalatalouden ja maatalouden alkutuotantoa. (14.5.2020)
 • Ravintolatuki kattaa kaksi toisiaan täydentävää osaa: tuki uudelleentyöllistämiseen ja hyvitys toiminnan rajoittamisesta. Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä on tulossa voimaan mahdollisimman pian. (8.5.2020)

Nyrkkisääntönä on, että

Useimmat tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Yksinyrittäjän tuki (yrityksen YTJ:n mukainen kotikunta)

Yksinyrittäjän avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus, joka myönnetään yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin koronaepidemian aikana. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustus on harkinnanvarainen ja kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä. Yksinyrittäjän avustus ei vaikuta yrittäjän työttömyysturvan määrään, mutta avustus on de minimiksen alaista tukea.

Kriteerit

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.

 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 %:ia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.

Eläke: Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle, kunhan yrityksen liikevaihto on yli 20 000 euroa.

Päätoimisuus: Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassaolevan YEL-vakuutuksen ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Uudet yrittäjät: Tukea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole vielä voimassa olevaa YEL-vakuutusta, niin hänen tulee kyetä osoittamaan 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Tämä osoitetaan toiminnan alun (vähintään yksi kuukausi) mukaiseen yrittäjätuloon tai laskutukseen perustuen (kirjanpito, tiliotteet ym.) Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön perusteella. Mahdollisena näyttönä voi olla toiminnasta riippuen esim. tilaukset, varaukset tai sopimukset. Pelkkä liiketoimintasuunnitelma tai vastaava ei riitä.

Lisätietoja:

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta
TEM tiedote 8.4.2020 Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee
TEM tiedote 30.4.2020 Täsmennyksiä yksinyrittäjän koronatukeen

Ohjeet yksinyrittäjätuen hakemiseen (Business Kangasla Oy, tiedote 15.4.2020)

Hakeminen

 • Tukea haetaan Pirkanmaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa www.tukialusta.fi
 • Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 • Sivustolla annetaan ohjeita hakemiseen.
 • Tarvittavia liitteitä ovat: viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus sähköisessä muodossa, verovelkatodistus sekä selvitys myyntituottojen laskemisesta yli 30 prosenttia 16.3.2020 jälkeen.
 • Voit valmistautua hakuun etukäteen: Ohjeet yksinyrittäjätuen hakemiseen
 • Tukea voidaan maksaa 16.3.–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.
 • Neuvoja saat Pirkanmaan yritysten neuvontanumerosta 03 56 56 5040

Kustannustuki

Kustannustuki (Valtiokonttori)

Uusi kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tuki on määräaikainen, ja sen voi saada kahdelta kuukaudelta.

Kriteerit

Kriteerit tarkentuvat jatkovalmistelussa:

 • Kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen
 • Liikevaihdon vertailuajankohta
 • Kiinteiden kuluihin ja vaikeasti sopeutettavien palkkakustannusten korvaustasot
 • Tuen suuruus

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä.

Lisätietoja:

TEM Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta 

Hakeminen

 • Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorista.
 • Valtiokonttori tiedottaa tarkemmin hakuprosessista.
 • Lakiesitystä valmistellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian.

Ravintolatuki

Ravintolatuki (KEHA-keskus)

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat oli määrätty pidettäväksi suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4.–31.5.2020. Ravitsemisliiketoiminta on ainoa toimiala, jonka toiminta on kielletty lailla. Hallituksen esittämä tuki- ja hyvitysmalli vastaa eduskunnan edellytyksiin sen hyväksyessä ravintolatoiminnan rajoituksia.

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

 • Uudelleentyöllistämisen tuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Sen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tukea voi saada kaikista työntekijöistä, joiden palkkauskustannuksiin yritys ei saa samalta ajanjaksolta muuta tukea, kuitenkin erikseen määrätyn enimmäismäärän verran.
 • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on tarkoitettu yrityksen juokseviin ja joustamattomiin kustannuksiin, esim. sähkö- ja lvi-laskut sekä tilavuokra. Hyvitystä on mahdollista saada 4.4.–31.5.2020 väliseltä ajalta. Hyvitystä ei voi saada ainehankinnoista tai palkoista eikä investoinneista. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Yrittäjä voi saada sekä tukea työllistämiseen että hyvitystä kustannuksista.

Kriteerit

Tukea voivat saada ne ravitsemisliikkeen harjoittajat, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) nojalla. Ravitsemisyrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat.

Yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessa, jos se on hakenut tai sille on myönnetty muuta tukea palkkauskustannuksiin kohdistuen osin tai kokonaan sulun jälkeisten kolmen kuukauden ajanjaksolle. Hyvityksen määrässä huomioidaan myös mahdolliset ELY-keskuksen tai Business Finlandin tuet.

Lisätietoja:

TEM Kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksestä ravintoloille

Hakeminen

 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) verkkosivuilla tullaan julkaisemaan mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset ohjeet, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi.
 • Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä.
 • Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta (www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus).
 • Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.
 • Hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja ne laitetaan maksuun heti, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty. Käsittelyajat vaihtelevat sen mukaan, miten hakemukset ajoittuvat hakuajanjaksolle.
 • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Jos yritys on sisällytetty joukkomaksatukseen, yrittäjältä ei edellytetä mitään omia toimia.
 • Business Finlandilta tai ELY-keskukselta tukia saaneiden yritysten tulee hakea hyvitystä eivätkä he sisälly joukkomaksatukseen.
 • KEHA-keskus viestii erikseen päivästä, jolloin hakukanava on käytössä.
 • Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti, ja siinä hyödynnetään tietoa tammi-helmikuun yrityskohtaisesta myynnistä. Toinen erä hyvityksestä on tarkoitus maksaa kesäkuun loppupuolella. Se perustuu tietoihin huhtikuun myynnistä, jotka saadaan vasta kesäkuun puolenvälin arvonlisäveroilmoituksista.
 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) verkkosivuille tulee palvelu, jossa yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei. Palvelu perustuu Y-tunnuksen käyttöön.

1-5 henkilöä työllistäville yrityksille

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä (ELY-keskus)

Avustus voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä (ml. yrittäjät). Myös yksityisille elinkeinoharjoittajille, jotka työllistävät yhden tai enemmän työsuhteisesti. (Avustusta ei myönnetä maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille. Avustusta ei voida myöskään myöntää yrityksille, joissa julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta jne.) omistaa hakijayrityksestä vähintään 25 %.)

Kriteerit: Avustus on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan. Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset myös jatkossa.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustuksen määrä voi olla enintään 10 000 euroa. Avustus on 80 % laskennallisista kustannuksista ja ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttävät kustannukset: Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset (2000€/henkilö) sekä välilliset kustannukset.

2. Kehittämistoimenpiteet

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuteen. Avustus on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista ja ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttävät kustannukset: yrittäjän ja yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ja välilliset kustannukset, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ml. henkilöstön koulutus (enint. 60 000) sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.

Lisätietoja:
ELY-keskus poikkeusrahoitus
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Hakeminen

 • Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta.
 • Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla, johon yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.
 • Valitse oikea tukimuoto! Kohdan ”yritysrahoitus” alta: yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.
 • Hakemukseen on liitettävä viimeisin tilinpäätös. Jos se on vanhempi kuin 31.12.2019, liitä kumulatiivinen tuloslaskelma ja tase hakemusajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun asti.
 • Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan jokin seuraavista yrityksen valtuuksista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja / toimitusjohtajan sijainen tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.
 • Tutustu Hakuohjeeseen
 • Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan erillisellä sähköisellä maksatushakemuksella. Maksatusta voidaan hakea asiointipalvelussa 12.5.2020 alkaen.
 • Sähköpostituki: poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
 • Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800 (arkisin klo 9-15)

Yli 6 henkilöä työllistäville yrityksille

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa (Business Finland)

Tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille (oma tai konsernin liikevaihto enint. 300 M€), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta se ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Rahoitus on de minimiksen alaista. (Rahoitusta ei voida myöntää yritykselle, josta julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta jne.) omistaa vähintään 25 %.)

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Tuki enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 %.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Tuki enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 %.

Matkailu- ja luovien alojen yritykset voivat tällä rahoituksella suunnitella ja kehittää uusia majoitus- ja matkailupalveluja, uusia palveluja (esim. peli, av, musiikki), tapahtumapalveluja sekä kulttuuripalveluja jne.

Rahoitusta ei voi käyttää seuraaviin toimenpiteisiin: verkkokaupan tekniseen pystyttämiseen, markkinointikuluihin, operatiivisiin palkkakuluihin tai menetettyyn kassavirtaan, olemassa olevan toiminnan toimeenpanoon tai tappioiden kattamiseen.

Hyväksyttävät kustannukset: yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista. Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Lisätietoja:
Business Finland häiriötilannerahoitus
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Liitteitä ei tarvita.
 • Esiselvitys: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).
 • Kehittämisrahoitus: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.
 • Ohjeet hyväksytyn projektin seurantaan ja raportointiin
 • Sähköpostituki: poikkeusrahoitus(at)businessfinland.fi
 • Puhelintuki: 029 469 5800 (arkisin klo 9-15).

Yritysten kehittämispalvelut pk-yrityksille

Yritysten kehittämispalvelut (ELY-keskus) auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen ja tukitasoa on nostettu. Talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa apua matalalla kynnyksellä.

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan n. 300 liikkeenjohdon konsultin joukosta. ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Voit tutustua asiantuntijoiden osaamiseen täällä: Asiantuntijahaku.

Analyysi-palvelu: saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointi-palvelu: Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Palvelu ei poikkeustilanteen aikanakaan sovellu: yrityksen perustamiseen, markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun, verkkokaupan rakentamiseen tai hakemusten laatimiseen.

Kriteerit:

 • Yrityksen tulee olla pk-yritys, yritysmuodolla tai toimialalla ei ole väliä.
 • Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä.
 • Palvelua ei voida myöntää, jos yritys on jo käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää, yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Lisätietoja:
ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut -sivusto
Yritystenkehittamispalvelut koronakriisissä -esite

Hakeminen

 • Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa > yritysten kehittämispalvelut
 • Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, ELY-keskus tarkastaa yrityksen tiedot julkisista rekistereistä.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös.
 • Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa. Konsultointi-päätökset tehdään noin viikossa.
 • Voit ottaa yhteyttä ELY-keskukseen (kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi) jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan tai kehittämistarpeen läpikäymiseen.

Yrittäjän työttömyysturva (työmarkkinatuki)

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Vaikka yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi, ei yrittäjän edellytetä hakevan kokoaikatyötä. Lakimuutos on voimassa 30.6.2020 asti. Jos työnhaku jatkuu tämän jälkeen, on työmarkkinatuen jatkumiseksi haettava 1.7.2020 alkaen kokoaikatyötä. Tässä tapauksessa etuuden saaminen edellyttää myös työn vastaanottamisen velvoitetta, mikäli TE-toimisto sellaista sinulle tarjoaa.

Kriteerit: Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Lisätiedot:

Kela yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
TEM tiedote 7.4.2020
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hakeminen

 • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston asiontipalvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 • Yksityiskohtaiset hakuohjeet löydät tästä (pdf).
 • Huomaa! TE-palvelujen verkkoasiointipalvelu ei vielä vastaa muuttuneita edellytyksiä. Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä sinua hakemaan kokoaikatyötä, sinun tulee vastata palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, näin nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä. Lisäohjeita.
 • Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen saat vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan asiointiohjeet. Tutustu niihin tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Tämän jälkeen TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka ohjeet yrittäjälle tässä.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 • Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Emme voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa, uhkapeli- ja aikuisviihdealaa emmekä yhteisöjä tai yrityksiä, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ja jotka eivät tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Pirkanmaan yksinyrittäjätuki- ja kriisiapuneuvonta (14.4.2020 alkaen)

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Ensimetri ja Business Tampere toteuttavat yhdessä neuvontaa pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Neuvontapalvelu avautuu tiistaina 14.4.2020 klo 09.00. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 – 19.00

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Petri Täyrönen, puh. 050 084 6709

Häiriötilannerahoitusneuvontaa antavat ja hakemusten täytössä auttavat:
Outi Pettersson, puh. 040 133 6822
Kaisa Malkamäki, puh. 050 592 8866

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä