Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ja vallitsevalla poikkeustilalla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Yrityksille on nopealla aikataululla kehitetty rahoitusinstrumentteja koronapandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden korjaamiseen. Esittelemme tällä sivulla keskeiset yritystuet ja muut rahoitusmahdollisuudet sekä neuvontapalvelut.

Ajankohtaista!

 • Koronatilanteesta eniten kärsineille yrityksille kohdennettu kustannustuki on hettavissa Valtiokonttorista (7.7. alk.)
 • Yrittäjien oikeutta työttömyysturvaan on jatkettu 31.12.2020 saakka.
 • Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatukien haut on suljettu 8.6.2020.
 • Ravintolatuki kattaa kaksi toisiaan täydentävää osaa: tuki uudelleentyöllistämiseen ja hyvitys toiminnan rajoittamisesta. Haku avautui 5.6.2020.
 • Yksinyrittäjätukea voi hakea edelleen normaalisti yrityksen kotipaikan mukaisesta kunnasta. Tuen myöntämisen ehtoihin on tullut muutamia muutoksia ja täsmennyksiä. (26.5.2020)
 • Maa- ja metsätalousministeriön alaiset koronatuet ovat tulleet hakuun. Ne koskettavat maatilakytkentäisiä ja maataloustuotteita jalostavia mikroyrityksiä sekä kalatalouden ja maatalouden alkutuotantoa. (14.5.2020)

Nyrkkisääntönä on, että

Useimmat tuet ovat de minimis -rahoitusta ja niiden saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa (maksimissaan 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana).

Yksinyrittäjälle

Yksinyrittäjän tuki (yrityksen YTJ:n mukainen kotikunta)

Yksinyrittäjän avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus, joka myönnetään yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin: tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustus on harkinnanvarainen ja kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä. Yksinyrittäjän avustus ei vaikuta yrittäjän työttömyysturvan määrään, mutta avustus on de minimiksen alaista tukea.

Kriteerit

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.

 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 %:ia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.

Eläke: Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle, kunhan yrityksen liikevaihto on yli 20 000 euroa.

Päätoimisuus: Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassaolevan YEL-vakuutuksen ja liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Uudet yrittäjät: Tukea voidaan myöntää myös uusille yrittäjille. Jos päätoimisella yksinyrittäjällä ei ole vielä voimassa olevaa YEL-vakuutusta, niin hänen tulee kyetä osoittamaan 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön perusteella, esim. tilaukset, varaukset tai sopimukset.

Lisätietoja:

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta
TEM tiedote 8.4.2020 Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee
TEM tiedote 30.4.2020 Täsmennyksiä yksinyrittäjän koronatukeen

Hakeminen

 • Tukea haetaan Pirkanmaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa www.tukialusta.fi
 • Hakeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 • Tarvittavia liitteitä ovat: viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus sähköisessä muodossa, verovelkatodistus sekä selvitys myyntituottojen laskemisesta yli 30 prosenttia 16.3.2020 jälkeen (esim. kuukausittaiset tuloslaskelmat vuodelta 2020)
 • Tukea voidaan maksaa 16.3.–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.
 • Neuvoja saat Pirkanmaan yritysten neuvontanumerosta 03 56 56 5040

Kustannustuki

Kustannustuki (Valtiokonttori)

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Tuen piirissä olevia toimialoja on 365.

Kriteerit

 • Yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu, löytyy täältä.
 • Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
 • Liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.
 • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei makseta.
 • Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
 • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.
 • Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.
 • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Lisätietoja:

TEM tiedote: Laki ja asetus kustannustuesta vahvistettu (26.6.2020)
TEM tiedote: Hallituksen esitys kustannustuesta eduskuntaan (5.6.2020)
TEM Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta 
TEM tiedote: Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla (1.6.2020) 

Hakeminen

 • Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020 sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorista.
 • Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa.
 • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
 • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi.
 • Jos yritys haluaa käyttää tukikauden liikevaihdon laskennassa myös toukokuun myyntitietoja ja tekee ALV-ilmoituksen kuukausittain verottajalle, voi hakemuksen jättää vasta kun toukokuun ALV-ilmoitus on tehty.

Ravintolatuki

Ravintolatuki (KEHA-keskus)

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat oli määrätty pidettäväksi suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4.–31.5.2020.  Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on tarkoitettu yrityksen juokseviin ja joustamattomiin kustannuksiin, esim. sähkö- ja lvi-laskut sekä tilavuokra. Hyvitystä on mahdollista saada 4.4.–31.5.2020 väliseltä ajalta. Hyvitystä ei voi saada ainehankinnoista tai palkoista eikä investoinneista. Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana. Hyvitys maksetaan yrityksille joukkomaksatuksena kahdessa erässä.

Uudelleentyöllistämisen tuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Sen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa. Tukea voi saada kaikista työntekijöistä, joiden palkkauskustannuksiin yritys ei saa samalta ajanjaksolta muuta tukea. Myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen. Tukea haetaan KEHA-keskukselta.

Kriteerit

Tukea ja hyvitystä voivat saada ne ravitsemisliikkeen harjoittajat, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) nojalla. Ravitsemisyrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat.

Lisätietoja:

KEHA-keskus: tarkat ohjeet hakemiseen ja tuen kriteerit
TEM Kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksestä ravintoloille
TEM tiedote: Laki tuesta ja hyvityksestä ravintoloille vahvistettu, voimaan 5.6.2020

Hakeminen

 • KEHA-keskuksen verkkosivuilla on yksityisekohtaiset ohjeet tuen ja hyvityksen hakemisesta
 • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena kahdessa erässä verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella.
 • Jos yritys on sisällytetty joukkomaksatukseen, yrittäjältä ei edellytetä mitään omia toimia. KEHA:n verkkosivuilla on palvelu, josta yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei.
 • Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä.
 • Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet löytyvät suomi.fi-portaalista ja KEHA-keskuksen sivuilta (www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus).
 • Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.
 • Lisätiedot yrittäjille: KEHA-keskuksen puhelinpalvelu: 0295 024 800 , KEHA-keskuksen sähköposti: poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Vakuudeton tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina (Business Finland)

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Kriteerit

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että että rahoitusta voidaan myöntää vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua.

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitusta ei voi käyttää koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin, operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin.

Lisätietoja: Business Finland

Hakeminen

 • Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi.
 • Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille” tai ”Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille”.
 • Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki (ELY-keskus, Ruokavirasto)

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tukea voi saada 5000–10 000 euroa yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tuki on tarkoitettu

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätiedot

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Avustusta voi saada 5000–10 000 euroa yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

Lisätiedot

Lisätietoja:
Ruokavirasto: koronarahoitus
MMM tiedote: Maatilakytkentaiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset kriisitukien piiriin

Hakeminen

 • Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.
 • Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”.
 • Varaa hakemuksen täyttämistä varten: yrityksesi Y-tunnus, vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä, selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista, suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset) sekä selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta rahoituksesta.
 • Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Yritysten kehittämispalvelut pk-yrityksille

Yritysten kehittämispalvelut (ELY-keskus) auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kehittämispalveluihin on tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen ja tukitasoa on nostettu. Talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa apua matalalla kynnyksellä.

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan n. 300 liikkeenjohdon konsultin joukosta. ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Voit tutustua asiantuntijoiden osaamiseen täällä: Asiantuntijahaku.

Analyysi-palvelu: saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointi-palvelu: Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Hinta 30 euroa + alv/päivä.

Palvelu ei poikkeustilanteen aikanakaan sovellu: yrityksen perustamiseen, markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun, verkkokaupan rakentamiseen tai hakemusten laatimiseen.

Kriteerit:

 • Yrityksen tulee olla pk-yritys, yritysmuodolla tai toimialalla ei ole väliä.
 • Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä.
 • Palvelua ei voida myöntää, jos yritys on jo käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää, yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai yritykselle on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Lisätietoja:
ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut -sivusto
Yritystenkehittamispalvelut koronakriisissä -esite

Hakeminen

 • Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa > yritysten kehittämispalvelut
 • Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, ELY-keskus tarkastaa yrityksen tiedot julkisista rekistereistä.
 • Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös.
 • Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Analyysi-päätös tehdään yleensä muutaman työpäivän kuluessa. Konsultointi-päätökset tehdään noin viikossa.
 • Voit ottaa yhteyttä ELY-keskukseen (kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi) jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan tai kehittämistarpeen läpikäymiseen.

Yrittäjän työttömyysturva (työmarkkinatuki)

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi (Kela, TE-toimisto)

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista tai yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista.

Jos yrittäjä ei ole koronatilanteen vuoksi vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muutoin muuttunut 1. heinäkuuta alkaen, tullaan TE-toimistosta ottamaan yhteyttä tilanteen tarkistamiseksi. Samassa yhteydessä sovitaan muista palvelutarpeiden mukaisista asioinneista.

Kriteerit: Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Lisätiedot:

Kela yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
TEM tiedote 7.4.2020
TEM: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hakeminen

 • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston asiontipalvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 • Yksityiskohtaiset hakuohjeet löydät tästä (pdf).
 • Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen saat vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan asiointiohjeet. Tutustu niihin tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Tämän jälkeen TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka ohjeet yrittäjälle tässä.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 • Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.12.2020

Lainat ja vakuudet

Monet pankit tukevat asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

Finnvera auttaa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Huomioithan!
Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Finnvera ei voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa tai uhkapeli- ja aikuisviihdealaa.

Lisätietoja: Finnvera Ajankohtaista 

Hakeminen

 • Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan.
 • Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.
 • Finnveran rahoitusneuvonta puhelimitse: 029 460 2580

Neuvontapalveluja

Pirkanmaan yksinyrittäjätuki- ja kriisiapuneuvonta

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Ensimetri ja Business Tampere toteuttavat yhdessä neuvontaa pirkanmaalaisille yrityksille. Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa.

Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antavat Pirkanmaan kunnat.

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040

Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 17.00.

HUOM! Juhannuksesta heinäkuun loppuun (22.6.-31.7.) kello 9-15.

Business Tampereen kriisitukipalvelu yrityksille

Business Tampere tarjoaa apua esimerkiksi rahoitussuunnitteluun, rahoitushakemusten täyttöön ja vastauksia kysymyksiin kriisirahoitusinstrumenteista. Business Tampereen kriisitukipalvelu on avoinna Tampereen kaupunkiseudulla (myös Kangasalla) toimiville yrityksille, pois lukien toiminimet.

Yhteydenottolomake
Lisätietoja

Business Tampereen rahoitusneuvonnan help desk

Tarjoaa apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä rahoituksen asiantuntijaamme sekä kriisirahoitukseen että muuhun rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on suunnattu kasvuyrityksille sekä kasvuhakuisille yrityksille.

Ota yhteyttä helpdesk palvelutuottajaan Tommi Pajalaan, rahoitusneuvonta@fimentum.fi tai puh. 050 543 0232

Paikalliset palvelut

Business Kangasala Oy neuvoo ja auttaa yrityksiä. Yhteystietomme löydät täältä.

Kangasalan Yrittäjät ry. Saija Haavisto, puh. 040 837 0080
Kuhmalahden Yrittäjät ry. Petri Täyrönen, puh. 050 084 6709

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm)
Palveluajat maanantai-perjantai 9.00–16.00
Lisätietoja

Suomen Yrittäjät ry:n neuvonta (jäsenille)

Yrittäjien Facebook-ryhmästä on mahdollisuus saada apua asiantuntijoilta, mm. rahoitusasiantuntijoilta ja lakimiehiltä.

Yrittäjät ovat avanneet myös neuvontapalvelun, jossa vastataan maksuhäiriöihin, verotukseen, rahoitukseen tai yrittäjän jaksamiseen liittyviin kysymyksiin.

Yrittäjien lakineuvonta puhelimitse 09 229 222 klo 8–18.

Linkkejä ja vinkkejä