Ilmakuva Kangasalta Aseman yritysalueesta.

Sijainti on Aseman yritysalueen vahvuus

Business Kangasala kartoitti viime vuoden lopulla Aseman yritysalueen toimivuutta yritysten näkökulmasta. Asemalla toimivat yrittäjät ja yritysten edustajat ovat pääosin tyytyväisiä toimitiloihinsa sekä yleisesti Aseman alueeseen. Kehittämistarpeista yksi keskeisin on myös saamassa ratkaisun tämän ja seuraavan vuoden aikana.

Kangasalan Asema on teollisuusvaltainen yritysalue, jossa sijaitsee noin 30–35 yrityksen pää- tai sivutoimipaikka. Asemalla sijaitsee myös yritysten varastotiloja. Asemalla toimivista yrityksistä suurimmat ovat Maarakennus T.Haavisto Oy, Alumatic Oy, Rannikon Aarre Oy, VRJ Länsi-Suomi Oy, Kangasalan Putkilämpö Oy sekä Maanrakennus Markku Sivenius Oy.

Business Kangasala kartoitti lokakuussa 2023 Aseman alueen yritystoimijat ja toteutti Sunura Oy:n kanssa puhelinhaastattelukartoituksen, jonka kautta tavoitettiin 24 Asemalla toimivaa yritystä. Haastatteluun vastasi 20 toimijaa, mikä on yli puolet kaikista alueen yrityksistä.

Suurin osa vastaajista oli toiminut Aseman yritysalueella jo yli 10 vuoden ajan ja suurimmalla osalla vastaajista yrityksen päätoimipaikka sijaitsi alueella. 90 prosenttia vastaajista ilmoitti toimitilojen vastaavan teknisesti yrityksen tarpeisiin ja 70 prosenttia tilojen vastaavan kooltaan nykyiseen tarpeeseen.

Eniten kehuja Aseman yritysalue saikin sopivista toimitiloista, tilavista tonteista ja katualueista, sijainnista Lahdentien läheisyydessä sekä yritykselle tärkeiden toimijoiden läheisestä sijainnista. 60 prosenttia vastaajista kehui Aseman alueen sijaintia. Myös alueen rauhallisuus ja ilkivallattomuus sai kehuja. Muutamassa vastauksessa mainittiin varkaat – ja toivottiin lisää katuvalaistusta parantamaan alueen turvallisuutta.

Hulevedet ja tieyhteydet vaativat parannuksia

Kehittämistarpeista nousivat lukumääräisesti eniten esiin hulevesiongelmat. Aseman alueen hulevesien suunnittelu ja rakentaminen sisältyy Kangasalan kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2025.

Yrittäjien avoimissa vastauksissa nousi esiin huomioita Luottamusmiehentien kevyen liikenteen väylän tärkeydestä. Alueella liikkuu paljon pyöräilijöitä raskaan liikenteen seassa. Lisäksi toivottiin uusia katuyhteyksiä sekä Ruutanaan että Lamminrahkaan.

Tällä hetkellä Aseman alueelta on Vatialantietä pitkin yhteydet Lentolaan, Vatialaan sekä valtatielle 12 Tampereen suuntaan ja Asemantietä Kangasalan keskustan suuntaan. Aseman ja Ruutanan välille on asemakaavoitettu Vatialantien jatkeen katuyhteys, joka rakentuessaan yhdistää Aseman ja Ruutanan. Asemalta Lamminrahkaan on Lamminrahkan yleiskaavassa osoitettu yhteys.

Yleisesti Aseman yritysalueen yrityksiltä saadut vastaukset olivat positiivisia, ja yritykset kehuivat alueen sopivuutta toiminnalleen, yritysten yhteistyötä sekä asiakkaiden ja palveluiden läheisyyttä lähialueilla. Business Kangasala kehittää yritysalueita yhdessä kaupungin teknisen toimen kanssa ja ottaa haastatteluista esiin nousseet asiat huomioon kehitystyössä.

Tällä hetkellä käynnissä oleva Ruutanan, Tarastenjärven ja Aseman -alueen osayleiskaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma kehityskuvineen on nähtävillä 26.1.2024 saakka. Vaihtoehdoissa esitetään erilaisia ratkaisuja asuinrakentamisen ja yritystoimintojen sijoittamisen, liikenneverkon, asukasmäärän, palvelujen sijoittamisen ja viherrakenteen osalta.

 

 

Tiedotteen kuva: Jooel Hildén

Lisätietoja:

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue