Yritysten palvelutarpeet Kangasalla -kysely: Positiivisia näkymiä ja verkostoitumishalukkuutta

Lähivuosina yritykset kehittävät toimintaansa ja rekrytoivat – tukea tai apua yritykset kaipaavat markkinointiin, toimitilaratkaisuihin sekä verkostoitumiseen toisten yrittäjien kanssa. Yhdessä tekemisen arvostus ja positiivinen me-henki on Kangasalla hyvässä iskussa.

Business Kangasala Oy toteutti kangasalalaisille yrityksille touko-kesäkuun vaihteessa kyselyn, joka keskittyi yritysten erilaisten kehittämis- ja palvelutarpeiden kartoittamiseen. Samassa yhteydessä yrityksiltä kysyttiin myös, mitä viimeisen vuoden aikana yrityksissä on tehty ja mitä heidän lähitulevaisuuden suunnitelmiinsa kuuluu.

Kyselyyn vastasi 146 yrittäjää tai yrityksen edustajaa, joka on suhteellisen pieni otos Kangasalan yli 2500 yrityksestä. Vastaajista suurin osa edusti yrityksiä, jotka työllistävät 2–9 henkilöä, toiseksi eniten vastaajissa oli yksinyrittäjiä.

Vastaajista tasan puolet ilmoitti yrityksensä olevan mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuinen. Voimakasta kasvua haki 19 prosenttia vastaajista, ja saman verran vastaajia ilmoitti pyrkivänsä säilyttämään nykyisen asemansa.

Korona-aika on näkynyt selvästi yritystoiminnan kehittämisenä, sillä miltei 60 prosenttia vastaajista ilmoitti kehittäneensä yrityksen palveluja tai prosesseja kuluneen vuoden aikana. 54 prosenttia vastaajista oli tehnyt investointeja ja 50 prosenttia on sekä kehittänyt markkinointia että organisoinut työtapoja uudelleen. Vain 20 prosenttia vastaajista ilmoitti lomauttaneensa tai irtisanoneensa henkilöstöä viimeisen vuoden aikana.

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien osuus on vähäinen

Kyselymme otoksen jäädessä pieneksi, ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä yritysten kansainvälistymisasteesta voida tehdä. Hieman suuntaviivaa antaa kuitenkin se, että kyselyyn vastanneista kangasalalaisista yrityksistä vain 12.5 prosenttia ilmoittaa lähitulevaisuudessa aikovansa suunnitella tai kehittää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia.

Kyselyyn vastanneista 18 prosenttia harjoittaa vientiä ja 27 prosenttia tuontia. Vientimaista ykköseksi nousivat Viro ja Ruotsi. Maahantuonnissa korostui selvästi eniten Saksa.

Monella markkinalla toimiminen nostaa yrityksen arvoa ja samalla myös jakaa yrityksen riskiä. Onnistunutta kansainvälistymisharppausta tukee valmiit asiakaskontaktit ja suhteet sekä tieto kohdemarkkinoista. Elinkeinoyhtiöllä on olemassa monipuolinen verkosto kansainvälistymisasioissa ja Business Tampereen kautta on saatavilla kansainvälistymispalveluja. Apua kansainvälistymissuunnitelmia tekeville yrityksille on hyvin saatavilla.

Yritysten lähitulevaisuuteen liittyy investointeja ja rekrytointeja

Kysyimme yrityksiltä, mitä he tulevat tekemään seuraavan 1–2 vuoden sisällä. Selvästi suurin joukko, eli 66 prosenttia vastaajista ilmoitti yrityksensä kehittävän palvelujaan tai prosessejaan. 55 prosenttia aikoi kehittää markkinointiaan ja 48 prosenttia aikoo tehdä investointeja. Suurin osa investoinneista liittyy kalustoon. Myös toimitiloihin investoiminen nousi vastauksissa esiin.

Palvelujen ja prosessien digitalisoituminen vaatii yrittäjiltä yhä enemmän panostusta. Kyselyyn vastanneista 38 prosentilla oli suunnitelmissa kehittää yrityksensä digitalisuutta lähitulevaisuudessa.

Ilahduttavalta vaikutti myös se, että vastaajista jopa 46 prosenttia aikoi rekrytoida uusia työntekijöitä lähitulevaisuudessa. Jatkajaa yritykselleen etsi vain noin 10 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Yrityksillä on monenlaisia palvelutarpeita

Kysyimme myös, mihin yrittäjät eniten tarvitsevat ulkopuolista tukea ja apua. Viestintä ja markkinointi korostui vastauksissa kaikkein eniten. Myös henkilöstöasioihin ja yrittäjän jaksamiseen liittyvät asiat nousivat esiin yhtä lailla kuin toimitiloihin ja tontteihin liittyvät tarpeet.

Paikalliselta elinkeinoyhtiöltä vastaajat kaipasivat kaikkein eniten roolia verkostojen rakentajana ja yritysekosysteemien kehittäjänä. Yrityksille suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia toivottiin myös monissa vastauksissa. Lisäksi yritykset kaipaavat elinkeinoyhtiön apua markkinointinsa kehittämiseen, toimitilaratkaisuihin sekä rahoitusneuvontaan.

Ilahduttavaa oli se, että vastauksissa nousi esiin paljon positiivista me-henkeä; Kangasalan boostausta yhdessä ja yhteistyön tekemisen tärkeyttä.

Business Kangasala sai yrittäjiltä kiitosta

Kyselyssämme oli listattu 14 eri toimijaa, ja kysyimme, kuinka tärkeäksi tahoksi yritykset mieltävät eri vaihtoehdot, kun he tarvitsevat apua yritystoimintaan liittyviin asioihin.

Odotetusti 77 prosenttia vastaajista ilmoitti, että oma kirjanpito- tai tilitoimisto on tärkein kumppani. Toiseksi tärkeimpänä tahona vastaajat pitivät oman kaupungin elinkeinoyhtiötä; Business Kangasala Oy oli 33 prosentille vastaajista tärkeä ja 35 prosentille jokseenkin tärkeä taho.

Business Kangasala sai yrittäjiltä positiivista palautetta. 74 prosenttia vastaajista antoi elinkeinoyhtiölleen hyvän tai erinomaisen arvion.

 

Arvoimme kyselyyn vastaajien kesken yrityksen markkinointivideon tuotannon. Arvonta on suoritettu ja voittajalle ilmoitettu. Kesäiset tuotepalkinnot toimitamme yrittäjille lähipäivinä.

Lisätiedot: Senni Jalonen, viestintä- ja elinkeinokoordinaattori, senni.jalonen@businesskangasala.fi, puh. 0444811140

© Business Kangasala 2024 Creative Crue